Законодателство

„Хлябът от чисти ръце” – Национална кампания на браншовия съюз в подкрепа на легалния бизнес в партньорство с МЗХ, БАБХ и МФ

Законодателство

Актуализиране от 01.04.2021г.
 1. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №852/29.04.2004г. на Европейския парламент и на Съвета относно хигиената на храните: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0852&qid=1434780260109&from=BG

 2. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №1169/25.10.2011г. на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1169&qid=1434780260109&from=BG

 3. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №2017/2625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодарелството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:32017R0625

 4. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №178/28.01.2002г. на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R0178&qid=1434781045517&from=BG изменен с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №2019/1381 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юни 2019 относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига и за изменение на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) №1829/2003, (ЕО) №1831/2003, (ЕО) №2065/2003, (ЕО) №1935/2004, (ЕО) №1331/2008, (ЕО) №1107/2009, (ЕС) №2015/2283 и Директива2001/18//ЕО: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:32019R1381

 5. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1332/16.12.2008г. на Европейския парламент и на Съвета относно ензимите в храните: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R1332-20121203&from=EN

 6. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1333/16.12.2008г. на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R1333-20200325&from=EN#tocId37

 7. ДИРЕКТИВА 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994г. относно опаковките и отпадъците от опаковки: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A31994L0062

 8. ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ (изм. бр.52, ДВ, 09.06.2020г.): https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=148698

 9. ЗАKОН ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (изм. бр.58, ДВ, 18.07.2017г.): https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135715161

 10. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (изм. бр.25, ДВ, 20.03.2020г.): https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135534826

 11. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (изм. бр.97, ДВ, 05.12.2017г.): https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134178305

 12. ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (изм. бр.23, ДВ, 14.03.2020г.): https://www.lex.bg/laws/ldoc/2136735703

 13. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (изм. бр.81, ДВ, 15.10.2019г.): https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135802037

 14. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА (бр.51, ДВ, 05.06.2020г.): https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=148426

 15. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (изм. бр.83,ДВ, 22.10.2019г.): https://lex.bg/laws/ldoc/-14917630

 16. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА (изменен и допълнен бр.17, ДВ, 26.02.2021г.): https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135607845

 17. НАРЕДБА № 1 от 26 януари 2016г. (доп. бр.51,ДВ,19.06.2019г.) ЗА ХИГИЕНАТА НА ХРАНИТЕ: https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136734252

 18. НАРЕДБА № 2 от 23 януари 2008г. ЗА МАТЕРИАЛИТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ (изменена и допълнена в бр.62, ДВ, 16.08.2013г.): https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135579084

 19. НАРЕДБА № 6 от 10 август 2011г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО 7 ГОДИНИ В ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ (бр.87, ДВ, 5.11.2019г.): https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135747350

 20. НАРЕДБА № 2 от 20 януари 2021г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧИЛИЩНИТЕ СТОЛОВЕ И ОБЕКТИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩАТА И НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО И КЪМ ХРАНИ, ПРЕДЛАГАНИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ, В сила от 13.02.2021 г. (бр.8, ДВ от 29 Януари 2021г.): https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137209424

 21. НАРЕДБА № 7 от 9 октомври 2020 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАНЕ НА ХРАНИ (бр.89, ДВ от 09 Октомври 2020г.): https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=CA67D8CB586543B9938D9DD1AB45B09E?idMat=152260

 22. НАРЕДБА № 6 ОТ 28 март 2002 г. (бр.38, ДВ, 12.04.2002г.) ЗА ВИДОВЕТЕ ХРАНИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБРАБОТВАТ С ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБРАБОТВАНЕТО ИМ: https://lex.bg/bg/laws/ldoc/-548909568

 23. НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ХРАНИТЕ, приета с Постановление № 97, в сила от 10.04.2021г. (бр.25, ДВ, 26.03.2021г.): https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F417F3B56382BB491ED43A64A15AFD0F?idMat=156821

 24. НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ БЪРЗО ЗАМРАЗЕНИТЕ ХРАНИ, приета с Постановление № 111, в сила от 14 дневен срок от обнародването (бр.26, ДВ, 30.03.2021г.): https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=CBA33CF344A95E4CA0EB682A1594FD2F?idMat=156937

 25. НАРЕДБА № 7 от 18 февруари 2021г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТИКЕР ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ХРАНИ (бр.17, ДВ, 26.02.2021г.): https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=A09EA00F8CA8D90ABB176242D8B50388?idMat=156148

 26. НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНО БАНКИРАНЕ И КОНТРОЛА БЪРХУ ТАЗИ ДЕЙНОСТ, приета с Постановление № 26 (бр.10, ДВ, 05.02.2021г.): https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137209650Проекти

Bojko Satchanski i Mariana Kukusheva Споразумение за прилагане на добри търговски практики Прочети повече...
"Пазарът на бързооборотни стоки в търсене на..." Прочети повече...

bgРЕГИСТЪР
на фирмите произвеждащи хляб и брашно по Утвърден страндарт „ България“ за 2024 година.
Изтегли от ТУК

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ

Дискусия за здравословното детско и ученическо хранене


-------------------------------------------------

Измама с храни, злоупотреба с информация за храни и влиянието върху здравето на потребителя

АГРА 2019

Галерия Булпек 2021

Галерия Булпек 2020

Puratos

Lesaffre

https://otzruncetodo.bg